Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

Met het doen van een reservering, de aanschaf van tickets of het betreden van onze treinen en/of stations(emplacementen) gaat u akkoord met de in dit document vermelde voorwaarden.
Uittreksel van de Algemene Voorwaarden voor levering van diensten en goederen door Stichting ZLSM, zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Maastricht onder nummer 24/95.

Artikel 1. Begripsomschrijving

 1. ZLSM en Miljoenenlijn:
  De Stichting Zuid‐Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM), ingeschreven bij de KvK onder nummer 41077697, is opgericht met als doel het behoud van Limburgs cultureel spoorwegerfgoed. Zij doet dit onder de museumnaam ‘Miljoenenlijn’.
  De exploitatie van het treinbedrijf is ondergebracht in de werkmaatschappij Z.L.S.M.-Bedrijf B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 14047562.
  De Stichting is 100% aandeelhouder van deze werkmaatschappij.
 2. Opdrachtgever:
  De natuurlijke of rechtspersoon die aan ZLSM opdracht geeft voor de levering van een dienst of goed ten behoeve van een individu of een groep.
 3. Reiziger:
  Een persoon of groep van personen die gebruik maakt van de treinservices van ZLSM en/of aanwezig is op de locaties (zie locaties).
 4. Locaties:
  Alle treinen, stations, perrons, parkeerplaatsen en stationsemplacementen.
 5. Extra Rit(ten):
  Reservering en inzet van extra materieel buiten de reguliere geldende dienstregeling om.

Artikel 2. Algemeen

Artikel 2.1. Algemene rechten en plichten

 1. Bij de ZLSM zijn de Nederlandse wet en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing.
 2. Denk tijdens uw bezoek aan uw eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van de ZLSM.
 3. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Baldadigheid, vernieling, verontreiniging, geweld, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd.
 4. Het is de reiziger ten strengste verboden zich in de sporen te bevinden.
 5. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van de als medewerker van de ZLSM herkenbare personen stipt op te volgen.
 6. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op de locaties is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de marketing manager en/of bestuur van de ZLSM is verkregen.
 7. Alle reizigers in de trein, met uitzondering van gratis meereizende kinderen (jonger dan 3 jaar), dienen te beschikken over een voor hun geldend vervoers- en/of toegangsbewijs.
 8. ZLSM behoudt zich, in het geval van een calamiteit of technisch gebrek, het recht voor af te wijken van de gepubliceerde dienstregeling, dan wel vervangend materieel of vervoer in te zetten.
 9. Het betreden van de locaties van de ZLSM geschiedt voor eigen risico. Kinderen tot en met 16 jaar betreden de locaties onder verantwoordelijkheid en begeleiding van een volwassene.
 10. Roken is niet toegestaan in de binnenruimtes (incl. rijtuigen en treinstellen) of overdekte locaties. Dit geldt ook voor de e-sigaret en shisha pen.
 11. Wapenbezit, onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen is niet toegestaan.
 12. Het op een gevaarlijke en/of hinderlijke manier gebruikmaken van voorwerpen zoals telefoons, drones, actioncams, selfiesticks etc., is niet toegestaan.
 13. Het maken van foto’s en films is toegestaan, mits uitsluitend voor privédoeleinden.
 14. Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Wij behouden ons het recht voor om dit materiaal, waarop u mogelijk zichtbaar bent, voor publicatie- en marketingdoeleinden te gebruiken. Er kunnen geen privacy- of andere rechten worden ontleend aan de gemaakte en gepubliceerde beelden.
 15. Ter bescherming van uw en onze veiligheid en eigendommen is er cameratoezicht aanwezig op de locatie

Artikel 2.2. Kleding

 1. Het dragen van badkleding op onze locaties is verboden.
 2. Het is verboden om naakt of met ontbloot bovenlichaam op de locaties te verblijven.
 3. In de treinen is het verplicht schoeisel te dragen.
 4. Voor wat betreft religieuze uitingen op kledinggebied, gelden de regels zoals die in de Nederlandse wet zijn vastgelegd.
 5. In het kader van veiligheid of hygiëne kunnen aanvullende beperkingen opgelegd worden.

Artikel 3. Tickets

 1. Internetbestellingen worden direct na betaling afgehandeld en u ontvangt direct een e-mail met de digitale tickets (e-ticket) als bijlage.
 2. Voor de internetbestellingen werkt ZLSM met het ticketsysteem ‘Tickli’, onderdeel van Visit Zuid-Limburg.
 3. Op alle via Tickli gedane bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van Tickli van toepassing.
  Deze zijn in te zien via respectievelijk www.tickli.nl/uploads/Algemene_voorwaarden.pdf en www.tickli.nl/uploads/Privacyverklaring_Tickli.pdf.
 4. Indien u problemen ondervindt met het online bestellen van tickets, dient u contact op te nemen met de Tickli Klantenservice via +31 (0)43 609 8536. Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 5. De e-tickets worden gescand aan het loket in Simpelveld of in de trein door de conducteur en u ontvangt een authentiek plaatsbewijs van de Miljoenenlijn.
 6. Reeds gescande tickets zijn niet meer geldig.
 7. Elk ticket (m.u.v. de Familiekaart) geeft één persoon recht op toegang tot de treinen van de ZLSM.
 8. E-tickets van arrangementen worden alleen aan het loket op Station Simpelveld ingenomen.
 9. De vervoers- en/of toegangsbewijzen zijn alleen geldig op de dag of voor de periode die op de betreffende tickets staat aangegeven.
 10. De vervoers- en/of toegangsbewijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere diensten van ZLSM.
 11. Zoekgeraakte, verloren, beschadigde, vergeten of gestolen vervoers- en/of toegangsbewijzen worden niet door ZLSM vervangen/vergoed.
 12. Het kan voorkomen dat kaarten afgenomen bij ZLSM door derden duurder worden doorverkocht dan de oorspronkelijke prijs. ZLSM keurt dit soort acties af. U kunt zich het beste altijd tot de officiële verkooppunten wenden.
 13. ZLSM is niet aansprakelijk voor tickets die buiten de reguliere verkoopkanalen om in bezit zijn gekomen van de reiziger. Het is verboden al dan niet reeds gebruikte vervoers- en/of toegangsbewijzen (door) te verkopen.

Artikel 4. Leveringsvoorwaarden Bijzondere Reserveringen en Groepen

Artikel 4.1. Algemeen

 1. Onder Bijzondere Reserveringen en Groepen worden verstaan: Extra Ritten, groepsreserveringen en reserveringen door reisorganisaties en busmaatschappijen.
 2. De opdrachtgever is verplicht onverwijld de toegebrachte schade, veroorzaakt door hemzelf of door tot zijn groep behorende personen, en de daaruit voortvloeiende directe en indirecte kosten te vergoeden.

Artikel 4.2. Voorschot op levering

 1. De ZLSM is gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot te vragen op het overeengekomen bedrag tot ten hoogste 50% van het vastgestelde bedrag.
 2. De eindafrekening vindt plaats op de dag van bezoek aan het loket op Station Simpelveld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4.3. Prijs- en tariefswijzigingen

 1. De levering van goederen en diensten door ZLSM geschieden tegen de in de dienstregeling, op prijslijsten en elders vermelde prijs; voor het jaar waarin de genoemde dienstregelingen en prijslijsten van kracht zijn.
 2. Afwijkende vervoerstarieven en/of prijzen gelden alleen indien zij voorafgaande aan de dienstverlening schriftelijk door ZLSM zijn bevestigd.
 3. In geval van tariefsverhoging voor een volgend jaar heeft de opdrachtgever het recht om binnen één maand na de mededeling van de gewijzigde tarieven/prijzen, een reeds afgesloten overeenkomst kosteloos te annuleren. Opdrachtgever heeft alsdan recht op terugbetaling van de reeds gedane aanbetalingen.

Artikel 4.4. Annuleringen

 1. Indien de opdrachtgever om een andere reden dan aangegeven in artikel 5 de overeenkomst annuleert, is hij de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • Meer dan 30 dagen voor levering: geen kosten
  • Vanaf 30 en meer dan 10 dagen voor levering: 10% van de overeengekomen prijs
  • Vanaf 10 en meer dan 2 dagen voor levering: 25% van de overeengekomen prijs
  • Minder dan 48 uren voor levering: 50% van de overeengekomen prijs
  • Tijdens de levering: de volledige overeengekomen prijs
 2. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden, vóór aanvang van de levering en gaat in na bevestiging door de ZLSM.

Artikel 5. Aansprakelijkheid ZLSM

 1. De ZLSM is binnen de grenzen van het Burgerlijk Wetboek, de Spoorwegwetgeving en de Wet Personenvervoer aansprakelijk voor door medewerkers van de ZLSM veroorzaakte schade.
 2. ZLSM is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van vertragingen en/of uitval van georganiseerde ritten anders dan ter hoogte van het bedrag dat voor de bedoelde ritten reeds betaald is en met bewijsstukken worden onderbouwd.
 3. ZLSM slechts dan aansprakelijk voor schade aan kleding en meegevoerde bagage van de reiziger, indien de reiziger de schuld van de ZLSM of haar medewerkers aantoont.
 4. De aansprakelijkheid van de ZLSM voor schade aan kleding en/of bagage van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 50,00 per kledingstuk/bagagestuk tot een maximum van € 500,00 per reiziger.
 5. De reiziger moet bedoelde schade binnen 48 uur na beëindiging van de betreffende rit melden bij de ZLSM, waarbij aard en omvang van de schade moet worden aangegeven.

Artikel 6. Evenementen

 1. Voor evenementen of gedeelten van het evenemententerrein kan extra entreegeld worden gevraagd.
 2. Voor evenementen geldt een maximum aantal beschikbare kaarten (vol is vol).
 3. Alle bestellingen van kaarten voor evenementen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
 4. Reclamaties betreffende een vermeende niet correct afgehandelde bestelling worden tot 3 weken na verzending in behandeling genomen.
 5. Indien vermeld dienen e-tickets bij onze kassa omgewisseld te worden voor polsbandjes. Deze polsbandjes dienen bevestigd te zijn om de pols van de bezoeker bij het betreden van het ZLSM-terrein.
 6. De toegangsbewijzen (m.u.v. ‘perronkaarten’) geven recht op toegang tot alle ZLSM-stations, het gebruik van de aanwezige activiteiten en het meereizen met alle ZLSM-treinen.

Artikel 7. Geschillen

Eventuele geschillen tussen opdrachtgever/reiziger en ZLSM zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze reizigers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte van strikte omgang met privacy gevoelige informatie. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Door het plaatsen van een bestelling laat u persoonlijke gegevens achter bij de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Deze gegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voorvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
De gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.miljoenenlijn.nl worden gepubliceerd.

Aanvullingen op deze privacyverklaring met betrekking tot (het gebruik van) onze website zijn te vinden op onze website www.miljoenenlijn.nl.

Wij wensen u veel plezier en een prettig verblijf bij de Miljoenenlijn!

Bestuur en vrijwilligers ZLSM

Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij
Exploitant van De Miljoenenlijn
Stationstraat 20
6369 VJ Simpelveld

De Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring liggen ter inzage aan het loket op Station Simpelveld en zijn te vinden op onze website via www.miljoenenlijn.nl/algemene-voorwaarden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZLSM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ZLSM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: _utma
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 2 jaar

Via deze link kunt u zich afmelden voor cookies van Google


Versie: 20 juni 2021; 08.00 uur.